Όλες οι διευθύνσεις σας σε ένα αρχείο

Καταχωρήστε όλες τις διευθύνσεις σας στο αμετάβλητο αρχείο afaiss και στη συνέχεια δηλώστε το afaiss ως διεύθυνσή σας.

Ενημερώστε το afaiss σας για κάθε αλλαγή διεύθυνσης ώστε την ίδια στιγμή να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Επιλέξτε μέσα στο afaiss ποιες διευθύνσεις θα είναι ορατές και από ποιους.