Όροι χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας afaiss.com διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η εγγραφή και χρήση της συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από ανήλικους.

Γίνεται η χρήση των όρων «εγγεγραμμένος» και «χρήστης», όπου ο μεν πρώτος εγγράφεται στην ιστοσελίδα με σκοπό να πάρει και να αξιοποιήσει μια διεύθυνση afaiss, ο δε δεύτερος είναι εκείνος που μπαίνει στην ιστοσελίδα για να αντλήσει πληροφορίες από το αρχείο του εγγεγραμμένου. Αμφότεροι αποδέχονται τους όρους λειτουργίας της ιστοσελίδας.


1. Εισαγωγή:
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την επιχειρηματική δραστηριότητα με την παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία η οποία προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Βρίσκεται στο αρχικό στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας της (dev-test project) και δεν γίνονται επί του παρόντος εμπορικές πράξεις. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της είναι ενημερωτικό και δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής. Οι όροι λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Εγγραφή: Για την εγγραφή στην ιστοσελίδα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία. Μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι όροι εγγραφής είναι οι ακόλουθοι:

Στα φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται η απόκτηση ενός μόνον afaiss.

Afaiss με username ίσο ή μεγαλύτερο των 5 ψηφίων είναι δωρεάν, με περιεχόμενο αρχείου έως 10 διευθύνσεις. Για καταχωρήσεις περισσότερες των 10 διευθύνσεων υπάρχει αμοιβή.

Afaiss με username από 3 έως 4 ψηφία είναι έναντι αμοιβής.

Afaiss για brand names είναι έναντι αμοιβής.

Απαγορεύεται η ιδιοποίηση καταχωρημένης εμπορικής επωνυμίας. Σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης οι developers διαγράφουν το περιεχόμενο του λογαριασμού ενημερώνοντας τον εγγεγραμμένο με SMS ή email προειδοποιητικά ή εκ των υστέρων. Αποδίδουν δε τον λογαριασμό στον ενδιαφερόμενο νόμιμο δικαιούχο. Από την στιγμή κατά την οποία θα ξεκινήσει η εμπορική εκμετάλλευση της εφαρμογής θα αναρτηθεί ο τιμοκατάλογος με τις χρεώσεις.

3. Περιεχόμενο – Ευθύνη: Η ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», ο δε εγγεγραμμένος και ο χρήστης ενεργεί «καλή τη πίστη». Η δημιουργία της βάσης δεδομένων γίνεται με την απόλυτη συναίνεση των εγγεγραμμένων, κάθε ένας των οποίων είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία του αρχείου του και την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί.

Οι εγγεγραμμένοι απαγορεύεται να συμπληρώσουν τη διεύθυνση afaiss με ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία, να εγκαταστήσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς, αρχεία και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία της εφαρμογής.

Η αντιγραφή δεδομένων απαγορεύεται. Οι χρήστες δύνανται να αντλούν πληροφορίες από το αρχείο διευθύνσεων των εγγεγραμμένων για χρήση μόνο, και σύμφωνα με τους γενικούς όρους που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.

Οι εγγεγραμμένοι και οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι οι developers δεν υποχρεούνται, ούτε δύνανται να ελέγξουν την ασφάλεια και την ακρίβεια του περιεχόμενου κάθε λογαριασμού, ούτε δεσμεύονται, ούτε παρέχουν εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αυτό. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση της, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην πληρότητα και εγκυρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της.

Για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας οι Developers διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εγγραφόμενους περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων τους, όταν και εφόσον υπάρξουν σχετικές καταγγελίες από τρίτους, για ανακριβείς ή παραπλανητικές καταχωρήσεις ή για χρήση κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων άλλων.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας, οι Developers δικαιούνται οποτεδήποτε να τερματίσουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, οι δε εγγεγραμμένοι ή οι χρήστες υποχρεούνται να τους αποζημιώσουν για κάθε τυχόν ζημία τους. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται την παραίτησή τους από αυτά.

4. Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας: Οι Developers δικαιούνται να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους εγγεγραμμένους και τους χρήστες.

Θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη συντήρηση της, ωστόσο δεν εγγυώνται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά της, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των χρηστών και τα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό ταυτόχρονης ζήτησης ή από άλλες αιτίες.

Οι εγγεγραμμένοι και οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι Developers δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τους προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης τους στην ιστοσελίδα, την παύση του συνόλου ή τμημάτων της, την απώλεια περιεχομένου, την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Οι Developers δύνανται να τηρούν Αρχείο με προσωπικά δεδομένα. Για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα οι εγγεγραμμένοι θα χρειαστεί να παρέχουν προσωπικά στοιχεία όπως: Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση κατοικίας, άλλες διευθύνσεις, τρέχουσα θέση, έγγραφα επιβεβαίωσης διεύθυνσης.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται όσο υπάρχει λογαριασμός στην ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσει ο εγγεγραμμένος μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό του στέλνοντάς το αίτημα διαγραφής στο e-mail info@afaiss.com. Η διαγραφή του λογαριασμού θα γίνει το αργότερο μέσα σε δύο 24ωρα από την παραλαβή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Cookies: Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του περιεχομένου και τη μέτρηση χρήσης της ιστοσελίδας για σκοπούς εσωτερικής έρευνας αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να εγκατασταθούν "cookies" για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (“browser”). Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή των εγγεγραμμένων και των χρηστών και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους. Τα “cookies” δεν βλάπτουν τον υπολογιστή. Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής (“browser”) ειδοποιείται ο χρήστης όταν λάβει ένα "cookie", για να αποφασίσει εάν θα το δεχτεί ή όχι. Ωστόσο, εάν δεν το δεχτεί, ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του λογισμικού περιήγησης. Τα cookies έχουν διάρκεια ζωής όσο χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα.

7. Γενική Πληροφόρηση για την Προστασία Δεδομένων: Κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την συχνότητα επίσκεψης στις διαφημίσεις (συμπεριλαμβάνονται και αυτές που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες άλλων οργανισμών), και για τις συσκευές που χρησιμοποίησε για την επίσκεψη (κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση IP, τύπος περιηγητή, και στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής).

8. Google Analytics: Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα «Google Analytics» για τη βελτιστοποίηση της κίνησης προς και μεταξύ των εταιρικών ιστοσελίδων. Είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google η οποία παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας και τις πηγές αυτής και μετράει την μετατροπή επισκεπτών σε δυνητικούς χρήστες. Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη, είναι ανώνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη της ανωνυμίας της διεύθυνσης IP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

9. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου: Οι Developers θα δημοσιεύουν οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας. Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι και οι χρήστες να ελέγχουν κατά διαστήματα τους όρους χρήσης, για πιθανές ενημερώσεις.

10. Εφαρμοσμένο δίκαιο: Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

11. Επικοινωνία: Για κάθε ενημέρωση, διευκρίνιση κλπ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Developers από το σχετικό πεδίο της εφαρμογής «επικοινωνία».